DOLO-NEUROBION RETARD®
MERCK

Generic name: Diclofenac, Vitamins B1, B6 and B12.
Pharmaceutical Form and Formulation: Each extended-release tablet 
Therapeutic indications: Analgesic, antineuritic and anti-inflammatory. Lumbalgias, cervicalgias, brachialgias, radiculitis, peripheral neuropathies of diverse ethiopathogeny; facial neuralgia, trigeminal neuralgia, intercostal neuralgia, herpetic neuralgia, alcoholic neuropathy, diabetic neuropathy, carpal duct syndrome, fibromyalgia, spondylitis.